۱۴۰۱ جمعه ۱۰ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۹ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند   

 

1.بررسی شیوع افسردگی   در بیماران جریان اهسته خون عروق کرونر تحت آنژیوگرافی کرونر در مقایسه با بیماران نرمال کرونر و بیماران با تنگی عروق کرونر دربیمارستان شفا کرمان در سال    1396

 

2.بررسی اثر اعتیاد به تریاک بر سطح سرمی پلاسمینوژن در افراد مراجعه کننده  مبتلا به بیماری عروق

 

3.مقایسه سطح سرمی سیستاتین c و CRPدر راننده گان تاکسی  برون شهری  با افراد عادی جامعه

 

4.مقایسه نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و شمارش گلبول های سفید در بیماران معتاد و غیر معتاد مبتلا به انفارکتوس حاد

 

5.بررسی ارتباط واریانت‌های ژنتیکی در ژنهای PHACTR1 ,COL4A2 و PMVK با بیماری عروق کرونری

 

6.بررسی میزان سطح سرمی اریتوپوئیتین در بیماران Slow coronary flow(SCF)  در مقایسه با بیماران مبتلا به انسداد عروق کرونر و  افراد با جریان خون طبیعی کرونر

 

7.بررسی سطح سرم آنزیم های اکسیدانی و آنتی اکسیدانی  در بیماران معتاد با درگیری عروق کرونر قلب

 

8.بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامینو کریز فشارخون

 

9.بررسی ارتباط میان پلی مورفیسم های پروترومبوتیک (Prothrombin G20210A ، FV Leiden (G1691A وابتلا به بیماری های عروق کرونر زودرس درکرمان

 

10.بررسی ارتباط بین  اکتازی عروق کرونر و مصرف اوپیوم در بیماران تحت آنژیوگرافی بخش قلب بیمارستان شفا کرمان

 

11.بررسی ارتباط بین سطح سیستاتین سی (Cystatin C) و میلوپراکسیداز با شدت بیماری کرونری قلب

 

12.مقایسه سطح سرمی آدرنوکورتیکوتروپین و کورتیزول بعد از عمل بایپس عروق کرونر در بیماران معتاد به اپیوم و غیر معتاد در بیمارستان شفا کرمان سال 1396 (ه.ش)

 

13.بررسی سطح ویتامین D در بیماران با Slow coronary flow(SCF) در مقایسه با جریان طبیعی عروق کرونر در مراجعه کنندگان جهت آنژیوگرافی الکتیو به بیمارستان شفا کرمان در سال 1396 و 1397

 

14.بررسی بیماریهای قلبی عروقی در سالمندان شهر کرمان و میزان شناخت و آگاهی سالمندان بیمار از نحوه مصرف داروهای قلبی و عروقی در سال 1394

 

15.بررسی سطح سرمی اپلین در افراد معتاد وغیر معتاد به تریاک مبتلا به آنژین پایدار با بیماری عروق کرونر قلب

 

16.بررسی تاثیر محافظتی داروی کارودیلول بر نارسایی قلبی ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان در کرمان طی سال 1398

 

17.نقش اندکس های هماتولوژیک در پیش بینی پاسخ بیماران STEMI به ترومبولیتیک

 

18.نقش فاکتور های هماتولوژیک بر پیش بینی اندکس های ترومبوز در بیماران با STEMI

 

19.بررسی سطح سرمی اپلین در افراد  معتاد به تریاک مبتلا به اورژانسهای فشارخون در مقایسه با گروه کنترل مراجعه کننده به بیمارستانهای اموزشی شهر کرمان سال 1398