۱۴۰۱ جمعه ۱۰ تير

چشم انداز مرکز تحقیقات قلب و عروق

 

- ترسیم تصویر شفاف و دقیق از انواع، پراکندگی و شیوع بیماریهای قلبی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان تا پایان سال  و در استان کرمان تا پایان سال 1410.

- تصویب ، اجرا و انتشار سالیانه حداقل 20 طرح پژوهشی و پایان نامه ی موثر و با ارجاع بالا توسط دانشجویان و همکاران مرکز.

- افزایش آگاهی عمومی شهروندان در رابطه با کنترل و درمان بیماری های قلبی  مدیریت عوارض ناشی از بیماری و مصرف دارو

- ایجاد همکاری های ملی و بین المللی با مراکز معتبر پژوهشی و درمانی بیماری های قلبی

- راه اندازی و ارزیابی ثبت بیماری و پیامدهای سلامت برای بیماری های شایع قلبی مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پپزشکی کرمان تا پایان سال 1410 و استان کرمان تا پایان سال 1415.